Epilog

PDF-Download

Biblesche Bezug Lukas 24, 13ff

Hiféierung Nodeems de Jesus gestuerwe war, goungen der zwéi vu senge Jünger traureg heem.
Ënnerwee goung e Frieme mat hinnen dës Wees.
Si hu sech mat him ënnerhal iwwer dat, wat mat dem Jesus geschitt war.
Herno souze si mat deem Friemen zesummen an hu matenee giess.
Dobäi hu si e ganz besonneschen Ament erlieft.
Si hunn erkannt, datt dee Friemen den operstanene Jesus war.

Doropshi sote si een zu deem aneren:
Huet äis net d’Häerz an der Broscht gebrannt,
wéi hie mat äis ënnerwee war a mat äis bei Dësch souz?

Text D‘Kräiz ass eidel.
De Wee ass fräi.
Den Himmel ass op,
um Horizont ass et hell.

Deen Een huet fir se all
ee fir alle mol
der Doud iwwerwonnen.

De Jesus geet äis viraus um Wee an d‘Liewen.
An an engems geet hien nieft äis.
Huet net eist Héerz gebrannt?
Hien hien äis net d’Brout gebrach?
Wéini maache mir äis op de Wee?

Lidd Schritt für Schritt