07 – an deng Hänn

07 – an deng Hänn

D’Eva-Maria, 21, schreift:
„De Jesus vertraut blann op Gott. Fir esou eppes ze soen, muss een déi Persoun
gär hunn, sech bei hir gebuerge fillen. Et gëtt vill vun engem Mënsch verlaangt, fir ze
vertrauen. Et ka schwéier sinn a laang daueren, bis d’Vertraue bei engem Mënsch
wiisst…“.
Éier de Jesus um Kräiz stierft, seet hien:
„Papp, an deng Hänn leeën ech mäi Geescht“.
Lk 23,46
A: „Papp, an deng Hänn leeën ech mäi Geescht!“ – fir mech stécht an dëse Wierder
esouvill Vertrauen an Zouversiicht.
B: Ech leeë mäi Liewen a keng aner Hänn. Mäi Liewen hunn ech selwer an der
Hand.
A: Ech mengen, mäi Liewe läit gutt an den Hänn vum Herrgott, well hien eng Iddi vu
mengem Liewen huet. Eng Iddi, wéi et ka fir mech e gutt an erfëlltent Liewe ginn.
B: Wat soll dat sinn – eng Iddi vun engem Liewen?
Ech weess selwer wéi mei Liewe verlafe soll.
A wat ech net weess, dat soen déi aner mir schonn: wat een ereeche soll, wéi et si
muss wat wichteg ass.
A: Just dat ze maachen, wat déi aner gär hätten, dat ass kee Liewe fir mech.
Oder mech a meng eegen Iddie vum Liewe festbäissen.
Mäi Gefill seet mir, datt et do nach méi muss ginn!
B: Ech weess, wat ech kann, an dorop bauen ech.
Ech vertraue mengem Kënnen a menger Kraaft.
Schliisslich ass jidferee selwer fir säi Gléck verantwortlech
A: Dat maachen ech och, awer net ouni den Herrgott.
Ech weess nach net genee wéi, awer ech mengen:
wann ech him mäi ganzt Vertraue schenken – dat kéint dat mech total fräi maachen.
Et wir eppes Grousses.
B: Fräi maachen? Wann ech dëst Bild kucken, dann ass dat Kräiz mir an de Féiss.
Et verbaut mir d’Siicht. Ech wëll gesinn, wuer et higeet.
A: D’Kräiz ass dach déi Plaz, wou de Jesus säi Liewe komplett an d’Hänn vu
sengem Papp leet. Hie mécht dat voll Vertrauen.
Dorun erënneren ech mech op mengem Wee, Dag fir Dag.
Och mam Bléck op mäin eegent Enn.
A bis dohinner wëll ech all Dag e gutt an erfëlltent Liewen.
Jesus Christus,
um Kräiz lees du däi Liewen an d’Hänn vun dengem Papp.
Däi ganzt Liewe laang stoung hien dir zur Säit.
Ech wëll am Vertrauen zu dir wuessen an héieren, wou s du mech an d’Liewe riffs;
schenk mir de Courage, mech ganz op dech anzeloossen,
a féier mech zu engem erfëllte Liewen.
Amen