Wierder vum Kräiz

Wierder vum Kräiz


Ufank
Lidd: “Durch das Dunkel hindurch”
(Netz/Lehmann/tvd-Verlag, Düsseldorf)

Gebiet

Hellege Geescht,
du kenns eis Zerbriechlechkeet
an du kënns fir eist Häerz hell ze maachen,
sou datt souguer d’Däischtert an äis Liicht gi kann.
(Frère Roger, Taizé)

Aféierung
Op Chrëschtdag feiere mir dee Gott, deen no bei äis ass, deen aus Léift Mënsch gin
ass deen eist Liewe gedeelt huet. Haut erënnere mir äis dorun, datt de Jesus op
sengem Lieweswee bis un d’Enn gaangen ass. Hie gouf verroden, festgeholl,
veruerteelt, gefoltert, an ass a kompletter Erniddregung gestuerwen.
De Jesus huet sech op d’Säit vun deenen Aarmen a Schwaache gestallt. Op den
éischte Bléck stéisst ee sech dorunner oder et fënnt een et ganz verréckt. Hie gëtt
säi Liewen um Kräiz hir a wielt domat déi lescht Plaz, hien hëlt déi Schan op sech,
datt hie versot huet. Hien hëlt Leed, Haass an Doud un, fir äis dovun ze befreien.
Op dës Manéier schreift hien dem Herrgott säi „Jo“ déif an d’Wiese vum Mënsch an.
Souguer wéi hie mësshandelt gëtt, hëlt Jesus de “Jo” zum Mënsch net zréck.
Doranner besteet säin Optrag, hie féiert en aus a bezillt de Präis dofir.
Dat bezeit jidder eenzelt vun deene 7 Wierder vum Jesus um Kräiz.
(Frère Alois, Taizé)

Gebiet
Gott vum Fridden, du kënnst a lees däin Hellege Geescht déif an äis.
Hie bréngt äis d’Einfachheet vum Häerz an den Trouscht, ouni déi et net geet, fir a
Gemeinschaft mat Christus eise Wee ze goen.

Mir liewen an enger Welt,
an där äis d’Leide vun onschëllege Mënschen aus der Faassung brénge kann.
Maach, datt mir e Widderschäin vun dengem Matleed ginn.
Looss net zou, datt eis Häerzer traureg ginn,
stäerk äis an der Nuecht, schenk äis deng Freed.
(Frère Roger, Taizé)